Postgres for vCD DB

Szybkie query do bazy  ułatwiające prace administratora vCD. Zapytanie te jednak wykonujemy na własną odpowiedzialność 🙂

 

Informacja o statusie CELLek

select * from cells;

Informacja o statusie CELLek z punktu widzenia vCenter

select * from vcenter_runtime;

Wyswietla informacje o taskach w bazie które wykonują się w teh chwili:

select datname, pid,query_start, query from pg_stat_activity;

Wyświetla ostatnie taski z całego vCD  wykonywane na poziomie maszyny wirtualnej (testowane na 9.7):

select * from last_jobs where object_type = 'com.vmware.vcloud.entity.vm' ORDER BY stoptime DESC

Wyświatla szczegóły na temat znalezionych powyżej tasków (używająć job_id, testowane na 9.7):

select * from jobs where job_id = '69eb80d7-1cd7-4624-83aa-8e19732af274'

Wywoływanie ręczne operacji VACUUM (jeśli miejsce na partycji gdzie jest baza się kończy):

# WERYFIKACJA CZY JEST WLĄCZONE AUTOVACUM ?

show track_counts;

# WERYFIKACJA ROZMIARU BAZY DANYCH

SELECT pg_size_pretty(SUM(total_bytes)) AS total
     FROM (
     SELECT *, total_bytes-index_bytes-COALESCE(toast_bytes,0) AS table_bytes FROM (
      SELECT c.oid,nspname AS table_schema, relname AS TABLE_NAME
         , c.reltuples AS row_estimate
         , pg_total_relation_size(c.oid) AS total_bytes
         , pg_indexes_size(c.oid) AS index_bytes
         , pg_total_relation_size(reltoastrelid) AS toast_bytes
        FROM pg_class c
        LEFT JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
        WHERE relkind = 'r' AND ( relname LIKE 'activity' OR relname LIKE 'activity_partition%' )
     ) a
     ) a;


# SPRAWDZENIE ROZMIARU TABEL (5 najwiekszych)

SELECT nspname || '.' || relname AS "relation",
     pg_size_pretty(pg_total_relation_size(C.oid)) AS "total_size"
   FROM pg_class C
   LEFT JOIN pg_namespace N ON (N.oid = C.relnamespace)
   WHERE nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
     AND C.relkind <> 'i'
     AND nspname !~ '^pg_toast'
   ORDER BY pg_total_relation_size(C.oid) DESC
   LIMIT 5;

# RĘCZNE URUCHOMIENIA VACUUM

VACUUM FULL activity;

Naprawa statusy BUSY jaki dostała maszyna wirtualna po problemie z komunikacją z vCentra. (niekonczacy się task)

WERYFIKACJA:
select * from task where id = 'b17a4556-5a14-4258-98bc-16cb49126066';

select job_id, operation, status, operation_full from jobs where job_id = 'b17a4556-5a14-4258-98bc-16cb49126066';

select job_id, operation, status from last_jobs where job_id = 'b17a4556-5a14-4258-98bc-16cb49126066';

select * from task where job_id = 'b17a4556-5a14-4258-98bc-16cb49126066';

ZATRZYMANIE TASKU:

UPDATE last_jobs set status = 3 where job_id = 'b17a4556-5a14-4258-98bc-16cb49126066';

UPDATE jobs set status = 3 where job_id = 'b17a4556-5a14-4258-98bc-16cb49126066';

USUNIĘCIE WPISU, KTÓRY POWODOWAL WYSWIETLANIE "BUSY":

delete from task where job_id = 'b17a4556-5a14-4258-98bc-16cb49126066';

 

 

Informacje o nowych artykułach, świecie wirtualizacji i "cloud computingu" prosto na Twojego maila:

Dodam Cię do listy mailowej, z której możesz wypisać się w dowolnym momencie (jeden klik.) | Polityka Prywatności